POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA


KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej Rozporządzenie 2016/679), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Niepubliczne Przedszkole MAJA zwane dalej przedszkolem:

1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczne Przedszkole MAJA z siedzibą w Kozach, ul. Parkowa 1, NIP 937 145 19 60
2.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a.      w celu realizacji umowy o świadczenie usług opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 (Rozporządzenie 2016/679), a w zakresie jakim podanie danych jest fakultatywne – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679).
b.      dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Przedszkolu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa oświatowego (m.in.: art. 155 ustawy Prawo oświatowe), ustawy o Systemie Informacji Oświatowej,  przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679,
3.      Państwa dane osobowe będą przekazywane
a.upoważnionym nauczycielom wychowania przedszkolnego,
b. bankom w zakresie realizacji płatności,
c. organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa
d.      obsłudze księgowej przedszkola.
4.      Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może być każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Przedszkole. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami podatkowymi.
5.      Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Przedszkole prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną.
6.      Przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7.      Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.
8.      Podanie danych osobowych jest wymagane przez Przedszkole w celu zawarcia i wykonania umowy, z wyjątkiem danych, osobowych oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Przedszkole jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.